Padraic Kenney: „Budowanie Polski Ludowej. Robotnicy a komuniści 1945-1950”. Komentarz czyli historia bez IPN.

Gorąco polecam  książkę prof. Padraica Kenneya1 „Budowanie Polski Ludowej. Robotnicy a komuniści 1945-1950”2. Jak na polskie  warunki, gdzie polskie społeczeństwo jest ogłupiane przez tzw. naukowców z IPN,  jest książką bardzo wyważona. Ba, nawet sam okres stalinizmu jest przedstawiony, jak pisze Marcin Zaręba,  w sposób zdecydowanie odmienny niż jako dychotomia „socjalistyczne państwo, buntowniczy naród”.

W posłowiu do wydania polskiego wzmiankowanej książki, dr hab. Marcin Zaręba3 napisał m.innymi: „I tu dochodzimy do najważniejszej tezy książki: w powojennej Polsce dokonała sie rewolucja – nie tylko odgórna …..ale i oddolna, stanowiąca odpowiedź na społeczne potrzeby i pragnienia robotników całościowa zmiana strukturalna. Społeczny awans nie został robotnikom ani napływającym  do miast chłopom narzucony. Stanowił dla nich szansę, którą – przynajmniej  w pierwszych dekadach Polski Ludowej – wykorzystali. Przy tym wszystkim  nie pozostawali bierni, nie czekali, aż władza  coś da, aktywnie kształtowali kierunek rewolucyjnych zmian. Ten system upadł, ponieważ zerwano relację (czy wręcz wspólnotę). Komunizm się  zużył , a jego oferta  nabrała cech „drugiej świeżości”, przestała być atrakcyjna  dla większości społeczeństwa.

Dychotomia „socjalistyczne państwo, buntowniczy naród” jest więc w tym ujęciu niewłaściwa. Podobnie jak model totalitarny  bardziej zaciemnia  niż cokolwiek tłumaczy. W pierwszych powojennych  latach fabrykami rządzili  robotnicy. W 1945 roku  przejmowali  zakłady, tworzyli rady, mieli wpływ  na wybór członków dyrekcji swoich fabryk, domagali się kontroli nad płaca i pracą. W ten sposób od dołu system  nabierał  silnych cech korporacjonistycznych. Teza zgoła rewolucyjna, jeśli brać pod uwagę bieżący stan naszej świadomości historycznej  przeludnionej „żołnierzami wyklętymi”. To wszystko jednak nie odbywało się bez walki. W razie potrzeby robotnicy adaptowali się do nowych warunków, ale czasem też stosowali opór bierny i czynny”.

*******************

Doszedłem do wniosku, że najlepiej bedzie jak  przytoczę  obszerne fragmenty książkę prof. Padraica Kenneya „Budowanie Polski Ludowej. Robotnicy a komuniści 1945-1950”, rozdział „Społeczeństwo, państwo, rewolucja stalinowska”. Chcę, żeby Czytelniczki/Czytelnicy  sami przekonali, że  można pisać – językiem nieipeenowskim – nawet o tak bardzo trudnym i skomplikowanym okresie jak stalinowski.

„Celem mojego studium, poświeconego dwom robotniczym społecznościom, łódzkiej i wrocławskiej, jest wskazanie, w jaki sposób można na nowo spojrzeć na doświadczenia komunizmu w Europie wschodniej staram się pokazać, że przekształcenia, do którego doszło w Polsce – ani jego konsekwencji – nie da się zrozumieć w oderwaniu od relacji społecznych, zarówno tych, które komunistyczne państwo odziedziczyło, jak i tych, które stworzyło.

Termin „rewolucja”, użyty do wydarzeń lat 1945 i 1949-1950 w Polsce, wymaga pewnego wyjaśnienia. Zazwyczaj w przypadku Polski rozumie się przez ten termin rewolucje dokonaną odgórnie lub przyniesioną z zewnątrz. Tego typu interpretacje pomijają jednak rolę, jaka odegrało samo społeczeństwo. Stwierdzenie, że robotnicy nadali kształt rewolucjom z lat 1945 i 1949-1950, w żadnym razie nie ma oznaczać obwiniania społeczeństwa polskiego o stalinizm, natomiast zdecydowanie  przywraca robotnikom i robotnicom ich sprawczość. Nie byli bezradnymi ofiarami wszechmocnego państwa i diabelskiej ideologii; byli zaradni, kształtowali własny los, potrafili wykorzystać system dla własnej korzyści i łagodzić jego najokrutniejsze aspekty.

Co to znaczy, że jakieś państwo nazwie sie „stalinowskim”? Klasyczna definicja reżymów komunistycznych (obecnie już mało popularna) wypracowana czterdzieści lat temu przez Carla Friedricha i Zbigniewa Brzezińskiego, odwołuje sie do pojęcia totalitaryzmu4. Definicja ta jednak niezbyt dobrze opisuje doświadczenia komunizmu (oznaczenie -K. Mróź) Oczywiście to, czy państwowi przywódcy starają się , czy też nie , kontrolować każdy aspekt życia społeczeństwa, łącznie z formami społecznej organizacji i środkami określania tożsamości , nie ma znaczenia, Jeszcze ważniejsza wydaje  się jednak odpowiedź  na pytanie, czy państwo  stara się wnikać w społeczeństwo na swoich  zasadach , czy też działania stanowią  reakcję  na naciski , a także – jak społeczeństwo przyjmuje działania państwa. Dynamika  relacji  między robotnikami a państwem w latach 1945-1950 pozwala podać w wątpliwość zdolność państwa  do dyktowania  warunków  tejże relacji , a co za tym idzie  – podważa użyteczność  modelu totalitarnego .

W takim zakresie , w jakim państwo było korporacjonalistyczne , robotnicy mogli wygrywać poszczególne części ciała politycznego (partie, związki, kierownictwo i tak dalej) przeciwko sobie nawzajem.

Model totalitarny redukuje  ideologię do formy kontroli, ignorując to, w jaki  sposób partyjna retoryka starała się mobilizować społeczeństwo, wykorzystując do zdobycia poparcia hasła patriotyczne lub obiecując korzyści materialne………………..Pojęcie „stalinizm” jest historycznie precyzyjniejsze niż „socjalizm państwowy” i mówi więcej niż  rządy autorytarne” czy po prostu „komunizm”.

Jego użycie może jednak  oznaczać dokonanie z  góry pewnych przesądzeń, w tym przyjęcie założenia , że w umyśle jego patrona  istniał z góry ustalony plan. Gdyby nawet tak było , w przypadku Polski  taka interpretacja  utrudnia dostrzeżenie  jakiegokolwiek sprawstwa polskiego społeczeństwa  i co za tym idzie , sprowadza badanie polskiego społeczeństwa  do jałowego objaśniania  demonicznego planu Stalina. Stalinizm był jednak czymś więcej niż po prostu paskudna dyktaturą , co zdaje się sugerować redukcjonistyczne  użycie tego pojęcia.

Trzeba je zatem ponownie zdefiniować, tak by mogło stać się użyteczną kategorią analityczna.

Stalinizm był systemem autorytarnym, którego twórcy dążyli do tego , by dokonać gospodarczej o politycznej rewolucji, przekształcając społeczeństwo i tworząc nowe formy społeczne (podkreślenie – K. Mróź).

Polscy komuniści, budując nowy system , stawiali sobie podwójne cele gospodarcze  i społeczno – ideowe.

Pierwsze zadanie – stworzenie  nowoczesnego, uprzemysłowionego kraju – wymagało , ze stalinowskiego punktu widzenia, zwrócenie  uwagi , na stworzenie  zmobilizowanego społeczeństwa. Nie osobowość dyktatora czy surowość represji , lecz właśnie wizja  społeczeństwa partycypacyjnego , ale zarazem wolnego od konfliktów stanowi podstawę  kwalifikowania  określonego okresu w historii komunistycznego państwa  jako stalinowskiego  i odróżnianie  go od wcześniejszych  i późniejszych  okresów w historii tego państwa…….Mobilizację i integrację społeczeństwa  rozumieć  należy nie tylko  jako wysiłek  na rzecz przebudowy tego społeczeństwa   wedle określonego  planu ideowego , ale również  jako  środek   zabezpieczenia  pewnego  rodzaju legitymacji…..Poszukiwanie legitymacji ma istotne znaczenie dla zrozumienia okresy komunizmu w Polsce5. Ponieważ terror miał w polskim przypadku ograniczoną skuteczność, pojednanie z polską klasa robotniczą było szczególnie ważne. Wobec braku masowych obozów pracy (które w polskim  systemie zajmowały miejsce marginalne) same represje nie mogły  zwiększyć produkcji , w każdym razie nie do poziomu  wymaganego przez  ambitna reindustrializacje i modernizację stanowiące część stalinowskiego projektu. Narzędziami komunistycznego panowania w okresie wczesnego stalinizmu były dobrobyt, integracja klas, a później także odwołanie się do tradycji (podkreślenie-K.Mróź)……Co to oznaczało  dla polskiej klasy robotniczej? To, że w komunizmie klasa robotnicza zajmuje miejsce szczególne, nie ulega wątpliwości ; honorowe miejsce sprzyjało przy tym rozwojowi świadomości klasowej robotników…………..Te same zjawiska, które były znakami rozpoznawczymi  społecznej epoki stalinizmu  – współzawodnictwo pracy, awans społeczny, masowa edukacja, zorganizowany czas wolny – dla wielu stanowiły  realna szansę; stały się    także podporą „małej stabilizacji” czasów gomułkowskich na początku lat sześćdziesiątych…….Mobilizacja i integracja klasy robotniczej  były z pewnością  obosieczną bronią …….Stalinizm w Polsce  z pewnością nie cieszył się powszechnym uznaniem, a przecież  był produktem  zarówno ideologii, jak i społeczeństwa. Te same siły, które   zamierzali kontrolować, wywierały nań potężny wpływ. Społeczeństwo które stalinizm werbował, by w jego imieniu  przeprowadzało proces industrializacji, zbuntuje się gdy tylko znów stanie się to możliwe i konieczne, Począwszy od 1956 roku , robotnicy i robotnice ponownie zaczną dawać wyraz  swojej solidarności i jeszcze raz potwierdzą swoją tożsamość  jako klasy i wspólnoty”.

Przypisy:

1)Padraic Kenney: historyk , specjalista w zakresie badań nad najnowszą historią Europy – Środkowo-Wschodniej . Od 2007 roku jest profesorem  historii na uniwersytecie Indiana , gdzie do niedawna  był również  dyrektorem Ośrodka Studiów Polskich.Stale współpracuje z tygodnikiem internetowym „Kultura Liberalna”.

2) „Budowanie Polski Ludowej. Robotnicy a komuniści 1945-1950” ,WAB 2015

3) Marcin Zaręba: stopień doktora habilitowanego uzyskał w 2013 na Uniwersytecie Warszawskim na podstawie pracy Wielka Trwoga. Polska 1944–1947.Jest pracownikiem Instytutu Studiów Politycznych PAN (od 1991) i Instytutu Historii Uniwersytetu Warszawskiego, autorem wielu artykułów poświęconych najnowszej historii Polski, publikowanych przede wszystkim na łamach „Gazety Wyborczej” i „Polityki” oraz książek poświęconych najnowszej historii Polski, sekretarz jury Nagród Historycznych „Polityki”/WIKIPEDIA/

4) Zbigniew Kurcz, Wzór robotnika i jego przemiany w PRL, Wrocław 1992 Michał Bon ,Stereotyp robotnika w kulturze polskiej na przełomie  lat 40/50-tych , praca doktorska ,Uniwersytet Warszawski 1986

5) Seweryn Bialer, The Question of Legitimacy w States and Societies. Paul Lewis, Legitimacy and the Polish Communist State

 

HISTORIA BEZ  IPN

/artykuły od najnowszych do najstarszych /    

https://krzysztofmroz1.wordpress.com/2018/05/29/wsa-uchylil-w-ciagu-dwoch-dni-zarzadzenia-zastepcze-wojewody-mazowieckiego-dotyczace-25-zmian-ulic-w-warszawie-historia-bez-ipn/

https://krzysztofmroz1.wordpress.com/2018/05/13/list-do-polakow-na-100-lecie-niepodleglosci-gdzies-wam-zapodzialo-sie-45-lat-prl-u-tekst-z-ze-strony-od-sanacji-do-iii-rp/

https://krzysztofmroz1.wordpress.com/2018/04/29/polska-rzeczpospolita-ludowa-byla-w-bardzo-wielu-przypadkach-racjonalniejsza-madrzejsza-i-bardziej-wolnosciowa-niz-ta-iii-a-zwlaszcza-iv-pisowska-polska/

http://portaltrybuna.pl/walcza-obledem-dekomunizacji-propaguja-wiedze-o-historii-ruchu-robotniczego-dzis-oglosili-plany-2018-r/#comment-371375

https://krzysztofmroz1.wordpress.com/2018/01/17/krzysztof-podgorski-17-stycznia-1945-dzien-wyzwolenia-warszawy-przez-zolnierzy-zapomnianych-historia-bez-ipn/

https://krzysztofmroz1.wordpress.com/2017/12/30/ksiazka-bronislawa-lagowskiego-polska-chora-na-rosje-historia-bez-ipn/

https://krzysztofmroz1.wordpress.com/2017/12/30/ogien-falszywy-mit-kup-ksiazke-historia-bez-ipn/

https://krzysztofmroz1.wordpress.com/2017/12/26/geneza-stanu-wojennego-1981_historia-bez-ipn/

https://krzysztofmroz1.wordpress.com/2017/12/27/krzysztof-mroz-demitologizacja-pisowskiej-oceny-polski-sanacyjnej-ukladu-ribbentrop-molotow-z-23-sierpnia-1939-r-i-wejscia-armii-radzieckiej-na-wschodnie-tereny-polski-w-dniu-17-wrzesnia-1939/

https://krzysztofmroz1.wordpress.com/2017/12/28/akcja-wisla-czyli-jak-falszuje-sie-historie-po-1989-roku-historia-bez-ipn/

https://krzysztofmroz1.wordpress.com/2017/12/28/krzysztof-mroz-demistyfikacja-pisowskiej-wizji-powstania-warszawskiego-ktora-stanowi-element-skladowy-tzw-iv-rp-aktualizacja-historia-bez-ipn/

https://krzysztofmroz1.wordpress.com/2017/12/30/leszek-konarski-cyrankiewicz-nie-zabil-pileckiego-historia-bez-ipn/

https://krzysztofmroz1.wordpress.com/2017/12/30/wierszyk-juliana-tuwima-moj-dzionek-czyli-odtrutka-na-ipeenowsta-tworczosc-historia-bez-ipn/

A tak przy okazji moje wspomnienia z czasów studenckich , czyli jak zetknąłem się ze „strasznym reżimem w PRL” https://krzysztofmroz1.wordpress.com/2017/12/30/stanislaw-pyjas-czyli-jak-ipn-trwoni-nasze-pieniadze-wspomnienia-z-krakowskich-czasow-studenckich-historia-bez-ipn/

https://krzysztofmroz1.wordpress.com/2017/12/30/sprostowanie-do-artykulu-w-newsweeku-dot-gen-w-jaruzelskiego-17-12-2010-historia-bez-ipn/

https://krzysztofmroz1.wordpress.com/2017/12/30/ks-popieluszko-nie-jest-meczennikiem-historia-bez-ipn/

https://krzysztofmroz1.wordpress.com/2017/12/30/geopolityczne-wielkie-nic-lecha-kaczynskiego-historia-bez-ipn/

https://krzysztofmroz1.wordpress.com/2017/12/30/gen-wojciech-jaruzelski-odpowiada-rafalowi-ziemkiewiczowi-historia-bez-ipn/

https://krzysztofmroz1.wordpress.com/2017/12/30/rafal-ziemkiewicz-kontra-gen-jaruzelski-historia-bez-ipn/

https://krzysztofmroz1.wordpress.com/2017/12/30/literaturoznawcy-z-ipn-historia-bez-ipn/

https://krzysztofmroz1.wordpress.com/2017/12/30/ipn-wojuje-z-jaruzelskim-historia-bez-ipn/

https://krzysztofmroz1.wordpress.com/2017/12/30/panie-prezydencie-kaczynski-tylko-wszechstronna-wiedza-pana-wyzwoli-historia-bez-ipn/

https://krzysztofmroz1.wordpress.com/2017/12/30/beatyfikacja-piusa-xii-czyli-jak-manipuluje-sie-historia-historia-bez-ipn/

https://krzysztofmroz1.wordpress.com/2017/12/30/1612-rok-prezydenta-lecha-kaczynskiego-historia-bez-ipn/

https://krzysztofmroz1.wordpress.com/2017/12/30/nie-dla-beatyfikacji-jp-ii-historia-bez-ipn/

https://krzysztofmroz1.wordpress.com/2018/01/21/solidarnosc-upadek-mitu-historia-bez-ipn/

https://krzysztofmroz1.wordpress.com/2017/12/30/nie-dla-beatyfikacji-jp-ii-historia-bez-ipn/

 

Reklama

LIST DO POLAKÓW na 100 lecie niepodległości, gdzieś wam zapodziało się 45 lat PRL-u!!!!! (Tekst z ze strony od sanacji do III RP)

Tekst z ze strony od sanacji do  III RP

https://odsanacjidoiiirp.wordpress.com/2018/05/12/list-do-polakow-pozwolilem-sobie-dodac-troche-historii-z-ii-rp/

******************

godc582o_prl.jpg

Nie ma 100-lecia niepodległości bez 45-lecia PRL. Wszystkie media politycy wmawiają wam , że wtedy Polska nie istniała. Polacy  którzy urodzili się w czasach Polski Ludowej żyli w bezpiecznych granicach z poczuciem godności . W niej upłynęło ich dzieciństwo, tam rozpoczęli pracę zawodową, zakładali swoje rodziny i wychowywali dzieci.  PO  oraz PIS  chce usunąć ten okres z historii. Nie ma na to naszej zgody. Czas aby LEWICA GŁOŚNO MÓWIŁA O OSIĄGNIĘCIACH JAKIE DOKONANO PRZEZ TE 45 lat,jednocześnie pokazywać II RP jako okres gdzie prosty chłop robotnik po odzyskaniu niepodległości żył dalej jak za zaborów w nędzy, biedzie, a wszystkie strajki były pacyfikowane brutalnie przez policje i wojsko.

Telewizyjne  promowanie 100 lecia odzyskania niepodległości w czołówce pokazuje się marszałka Józefa Piłsudskie ,powstanie Warszawskie oraz solidarność. Jest to ordynarne bezczelne lekceważenie 45 lat POLSKI LUDOWEJ był to jedyny okres w 1000 letniej historii POLSKI ze POLACY ŻYLI BEZPIECZNIE. Człowiek był PODMIOTEM NIE PRZEDMIOTEM> Przeprowadzono likwidację podziałów klasowych,przywracając chłopu i robotnikowi  poczucie godności;

 Nastąpił awans społeczny dla  milionów synów i córek chłopskich i robotniczych;

Polska ludowa umożliwiła  bezpłatny dostęp młodzieży robotniczej i chłopskiej na wyższe studia, jednocześnie likwidując  alfabetyzm masowe  zjawisko w Polsce międzywojennej.

Dwa pokolenia Polaków żyły, nie znając plagi bezrobocia, że zaczynały każdy dzień z poczuciem bezpieczeństwa socjalnego, że były wolne od troski o przyszłość swoich dzieci.

Na ulicach polskich miast nie było żebraków ani dziesiątków tysięcy bezdomnych, że nikt nie wyobrażał sobie, by milion dzieci zaczynało dzień bez śniadania.

To w Polsce Ludowej odbył się masowy exodus chłopów z przeludnionych wsi do miast, do przemysłu. Los ten dotknął kilkanaście milionów obywateli Polski.

21cb6322a41806674421c8ea1089770720

SZANOWANA LEWICO  nie mamy powodu się wstydzić za POLSKĘ RZECZYPOSPOLITĄ LUDOWĄ , wstydzę się za moje pokolenie które pozwoliło opluć PRL , pozwoliło zniszczyć dorobek 45 lat ,pozwoliło oszołom dojść do  władzy, sprowadzić okupanta jednocześnie ordynarnie wmawiać Polakom że Rosja jest naszym zagrożeniem ,że Rosja jest naszym wrogiem.Jednocześnie milczycie, nie dajecie odpór kłamstwom jakie pokazują media w radiu i telewizji.

images-1pomyje

Podam kilka faktów  historycznych,  tego media nie powiedzą, LEWICA MILCZY, NIE BRONI PRL ,wszelkie strajki w POLSCE LUDOWEJ BYŁY STEROWANE – NIE BYŁO BIEDY NĘDZY BEZROBOCIA – aby dewastować POLSKĘ..

Dlaczego tego nie mówicie!!!!

18835282_1351150178255346_697634850_nprl

Gdzie byś odpoczywał szanowny, a niewdzięczny POLAKU –

W Polsce obecnie jest prawie 5000 rodzinnych ogrodów działkowych. Zajmują one powierzchnię blisko 44 tysięcy . W polskich ogrodach działkowych jest około 966 tysięcy zagospodarowanych działek.

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Ceny-ogrodkow-dzialkowych-w-ROD-ach-szybuja-w-gore-7509808.html

Dodam do tego  listu coś od siebie trochę dziegciu . PRL  BYŁ  ZŁOTYM WIEKIEM W PORÓWNANIU DO II RP

20 lat II RP – chłop i robotnik nic nie zyskał  był dalej wykorzystywany dalej żył w biedzie nędzy . Gdy domagał się pracy chleba była zabijany podczas strajków.

Jaśniepaństwo dalej żyło w dobrobycie jak podczas zaborów.Kler miał się dobrze.

https://marucha.wordpress.com/2017/08/28/wielki-strajk-chlopski-1937-roku/

o22logo

Warto również, prezentując przykłady, przypomnieć inne daty:

  • 2 stycznia 1930 r. – we wsi Lutczyna, pow.Rawa Ruska policja otworzyła ogień do demonstrantów zabijając 2 rolników;
  • 19 maja 1931 r. w Jaworznie policja zastrzeliła podczas strajku 5 górników;
  • 17 marca 1932 r. – w starciach ze strajkującymi w Pabianicach policja zastrzeliła 5 robotników;
  • w czerwcu i lipcu tego roku od kul sanacyjnej policji zginęło w Łapanowie, pow. Bocheński – 5 chłopów, w pow. Leskim – 7 chłopów; w Jadowie pow. Radzymiński – 3 chłopów.
  • tłumienie protestu chłopów w Berechach Dolnych, w pobliżu Sanoka:

„Dla przywrócenia porządku wezwano 500 osobowy oddział policji, batalion piechoty i eskadrę samolotów. 6 osób zostało zabitych, 278 zatrzymano, 3 skazano na śmierć za podżeganie do buntu. W 1933 r. konfrontacje między chłopami i policją przybrały rozmiary niewielkiej wojny partyzanckiej, zwłaszcza w rejonach Łańcuta, Rzeszowa, Leżajska i Przeworska. Było dziesiątki zabitych, setki rannych, pobitych przez policjantów, tysiące aresztowań.”

Policjanci zabijali, bili i aresztowali legalnie. Zabójcy chłopów, robotników, bezrobotnych pozostawali bezkarni. Władze sanacyjne przygotowały właściwe dla tego instrumentarium prawne. Łatwo było skazywać nie policjantów zabójców, czy tych, którzy wydawali rozkazy, lecz chłopów, robotników, bezrobotnych. W sierpniu 1931 r. Ministerstwo Sprawiedliwości wprowadziło w życie nowy regulamin więzienny zrównujący więźniów politycznych z kryminalistami; we wrześniu tego roku ogłoszono dekret o wprowadzeniu postępowania doraźnego w sądownictwie;

 ————————————————————————————————————————

W marcu 1932 r. uchwalono nową ustawę o zgromadzeniach dającą władzom administracyjnym kontrolę nad nimi i możliwość uznawania ich za nielegalne; w sierpniu tego roku dekretem prezydenta zawieszono niezależność sędziów, a minister uzyskał prawo przenoszenia sędziów bez ich zgody oraz prawo usuwania ze stanowisk prezesów sądów. W październiku 1932 r. podporządkowano rady adwokackie administracji, a następnie ograniczono uprawnienia i poddano kontroli rządu Najwyższy Trybunał Administracyjny. Te reformy z czymś i dziś się nam kojarzą…

Mamy  to  recydywę w III RP  sejm  czerpie inspiracje z II RP

Kolejnym krokiem „uzdrawiania” Rzeczpospolitej czyli „sanacji” było utworzenie w czerwcu 1934 r. w Berezie Kartuskiej „miejsca odosobnienia”, czyli po prostu obozu koncentracyjnego, gdzie osadzano przeciwników politycznych na mocy decyzji administracyjnych.

http://warszawskie-pokolenia.manifo.com/80-lat-od-wielkiego-strajku-chlopskiego

https://okresprlblogonet.wordpress.com/2018/02/26/kartuska-bereza-polski-oboz-koncentracyjny-prof-andrzej-garlicki-historia-ii-rp/

13310433_1126360677385853_6048899338886525325_n

Do tego zdjęcia dodam 400 zabitych w zamachu majowym nie rozliczonym przez sąd. Dodam 40 zabitych w 1923 roku Tarnów ,Kraków.

https://okresprlblogonet.wordpress.com/2018/03/12/polska-ludowa-zlotym-wiekiem-w-porownaniu-do-ii-rp-zamordowano-ponad-1264-chlopow-i-robotnikow-naglasniac/

https://okresprlblogonet.wordpress.com/2018/03/10/strajki-1923-r-w-ii-rp-konczyly-sie-masakra-robotnikow-i-chlopow-2/

http://www.skozk.pl/aktualnosci/swiadectwo-dramatu-sprzed-89-lat.html

https://okresprlblogonet.wordpress.com/2018/03/10/mlode-pokolenie-powinno-poznac-prawde-o-poczatkach-prl-media-milcza/

https://okresprlblogonet.wordpress.com/2018/03/07/w-dalszym-ciagu-stwierdzam-ze-nie-mamy-prawa-moralnego-krytykowac-rosjan-za-krym-zaolzie/

https://okresprlblogonet.wordpress.com/2018/03/09/anglia-australia-usa-oraz-polska-ma-wiele-wstydliwych-grzechow-ukrywanych-przez-media/

Kresy,

podobny scenariusz działań do ludności Ukraińskiej, Białoruskiej, oraz Ruskiej. ..czas uwolnić nas od zakłamanej  historii  -wszyscy winni tylko nie my.

Przemoc rodzi przemoc ……Kresy Wołyń 

 W 1929 r. powstała Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów (OUN),która odpowiadała na politykę rządu akcjami sabotażu i terrorem, mordując polskich polityków i ukraińskich ugodowców.

Polityka narodowościowa rządu polskiego w latach 1935-39 nie przyniosła oczekiwanych rezultatów. Postępowała konsolidacja ukraińskiego obozu narodowego, co potęgowało nastroje nacjonalistyczne i zapowiedzi odwetu. Dużą rolę odgrywał też czynnik ekonomiczny, określający warunki i perspektywy dalszego rozwoju.

Niszczenie cerkwi zamykanie szkól przymusowa akcja nawracania na religie Katolicką  spowodowała uaktywnienie  organizacji nacjonalistycznych na kresach.

 Wracamy do stałego monologu w prawicowym wydaniu..

Tragiczny kres osadnictwa wojskowego na Kresach Wschodnich rozpoczął się 17 września 1939 r.,Rząd Polski ucieka z kraju wtedy do Polski   wchodzi Armii Czerwona do linii Curzona  przebiegająca wzdłuż rzeki Bug. 

3563_b.jpg

Linia demarkacyjna między Polską a ZSRR, zaproponowana w 1920 r. przez lorda Curzona (brytyjskiego ministra spraw zagranicznych)przebiegająca wzdłuż rzeki Bug.

Do koncepcji tej Wielka Trójka wróciła w czasie II wojny światowej i wzdłuż tej linii wyznaczyła w 1945 r. wschodnią granicę Polski (Jałta).

Finałem akcji osadniczej była decyzja władz radzieckich z 10 lutego 1940 r. o deportowaniu osadników i ich rodzin na Syberię oraz do północnych regionów Związku Sowieckiego.

To było do przewidzenia ze polityka Polskiego rządu do prowadzi do tragedii..

p/s

W grudniu 1937 na Wołyniu wbrew opinii wojewody Henryka Józewskiego rozpoczęto akcję przymusowych konwersji lokalnych społeczności na rzymski katolicyzm, co uzasadniano potrzebą powrotu do polskości osób zruszczonych w epoce zaborów. Pierwszą miejscowością, w której przeprowadzono akcję, były Hrynki, gdzie oddział Korpusu Ochrony Pogranicza, po znieważeniu przez mieszkańców wsi portretów dostojników państwowych, odebrał dokumenty 40 chłopom, zabronił mieszkańcom opuszczania Hrynek po zachodzie słońca i otoczył wieś. Rezultatem końcowym tych działań było przejście z prawosławia na katolicyzm 572 chłopów. Podobnymi metodami „nawrócono” na Wołyniu do 1939 10 tys. osób.

17098533_1246895425346453_570187979267729242_n1920-r

KOP wymierza karę chłopu  Ukraińskiemu na Wołyniu .

Pacyfikację przeprowadzano w ten sposób, że najpierw otaczano wieś, następnie wzywano sołtysa lub wójta. Informowano go o celu działań i żądano wydania ukrywanej broni oraz materiałów wybuchowych. Wszyscy mieszkańcy musieli pozostać w swoich zabudowaniach. Potem u osób podejrzanych przeprowadzano rewizję połączoną z zrywaniem podłóg i poszycia dachów. Przy okazji demolowano pomieszczenia i niszczono mienie, w tym również artykuły spożywcze W razie odmowy wydania kluczy wyłamywano zamki i drzwi.

Podczas rewizji stosowano przemoc fizyczną, i karę publicznej chłosty. Dodatkową karą było nakładanie na wsie kontrybucji i kwaterowanie we wsiach szwadronów kawalerii, które mieszkańcy musieli utrzymywać..

Napięcie w stosunkach Polsko-Ukraińskich eskalowały ukraińskie czasopisma nacjonalistyczne. Gazeta nacjonalista apelowała do narodu ukraińskiego słowami następującymi:

,Zbliża   się nowa wojna, do której winniśmy się przygotować. Z chwilą, kiedy ten dzień   nadejdzie, będziemy bez litości, zobaczymy powstających Żeleźniaków i Gontę,   i nikt nie znajdzie litości, a poeta będzie mógł zaśpiewać „ojciec zamordował   własnego syna”. Nie będziemy badali, kto bez winy, tak jak bolszewicy,   będziemy najpierw rozstrzeliwali, a potem dopiero sądzili i przeprowadzali   śledztwo”POLACY   NIE ZABIJALI NA WOŁYNIU –Niszczenie cerkwi  pacyfikacje przez KOP ,zamykanie szkól przymusowa akcja nawracania na religie Katolicką  spowodowała uaktywnienie  organizacji nacjonalistycznych na kresach. To wszystko spowodowało barbarzyńskiej rzezi  na POLAKACH przez UKRAIŃCÓW ..
http://archiwumcaw.wp.mil.pl/biuletyn/b28/b28_6.pdf
https://pl.wikipedia.org/wiki/Akcja_rewindykacji_cerkwi_prawos%C5%82awnych_w_II_Rzeczypospolitej
http://patriotycznebb.blogspot.com/2015/10/wyzwolenie-zaolzia-1938.html

http://wyborcza.pl/1,76842,7433086,Obwod_lwowski_uczci_rocznice_pacyfikacji_Ukraincow.html

https://okresprlblogonet.wordpress.com/2018/03/07/rok-1938-korespondencja-z-usa-na-temat-ii-rp-lekcja-historii/

Mamy XXI w przy władzy jest prawica popełnia te same błędy co w II RP..

Musimy zrozumieć raz na Zawsze sąsiad ów się nie wybiera tylko sztuka umieć  żyć w zgodzie z nimi .

Niszczenie dewastacja  pomników grobów Rosyjskich zamazywanie historii jest zbrodnią bo ona prędzej czy pózniej  odbije się na nas POLAKACH ..Sprowadzenie okupanta do Polski jest zbrodniczym działaniem .ROSJA NIE JEST NASZYM WROGIEM TYLKO AMERYKA ORAZ POLSKA POLITYKA>

https://okresprlblogonet.wordpress.com/2018/03/07/prezydent-putin-jest-zmuszany-przez-zachod-do-zbrojenia-sie-polacy-z-usa/.

HISTORIA BEZ  IPN

/artykuły od najnowszych do najstarszych /

https://krzysztofmroz1.wordpress.com/2018/04/29/polska-rzeczpospolita-ludowa-byla-w-bardzo-wielu-przypadkach-racjonalniejsza-madrzejsza-i-bardziej-wolnosciowa-niz-ta-iii-a-zwlaszcza-iv-pisowska-polska/

http://portaltrybuna.pl/walcza-obledem-dekomunizacji-propaguja-wiedze-o-historii-ruchu-robotniczego-dzis-oglosili-plany-2018-r/#comment-371375

https://krzysztofmroz1.wordpress.com/2018/01/17/krzysztof-podgorski-17-stycznia-1945-dzien-wyzwolenia-warszawy-przez-zolnierzy-zapomnianych-historia-bez-ipn/

https://krzysztofmroz1.wordpress.com/2017/12/30/ksiazka-bronislawa-lagowskiego-polska-chora-na-rosje-historia-bez-ipn/

https://krzysztofmroz1.wordpress.com/2017/12/30/ogien-falszywy-mit-kup-ksiazke-historia-bez-ipn/

https://krzysztofmroz1.wordpress.com/2017/12/26/geneza-stanu-wojennego-1981_historia-bez-ipn/

https://krzysztofmroz1.wordpress.com/2017/12/27/krzysztof-mroz-demitologizacja-pisowskiej-oceny-polski-sanacyjnej-ukladu-ribbentrop-molotow-z-23-sierpnia-1939-r-i-wejscia-armii-radzieckiej-na-wschodnie-tereny-polski-w-dniu-17-wrzesnia-1939/

https://krzysztofmroz1.wordpress.com/2017/12/28/akcja-wisla-czyli-jak-falszuje-sie-historie-po-1989-roku-historia-bez-ipn/

https://krzysztofmroz1.wordpress.com/2017/12/28/krzysztof-mroz-demistyfikacja-pisowskiej-wizji-powstania-warszawskiego-ktora-stanowi-element-skladowy-tzw-iv-rp-aktualizacja-historia-bez-ipn/

https://krzysztofmroz1.wordpress.com/2017/12/30/leszek-konarski-cyrankiewicz-nie-zabil-pileckiego-historia-bez-ipn/

https://krzysztofmroz1.wordpress.com/2017/12/30/wierszyk-juliana-tuwima-moj-dzionek-czyli-odtrutka-na-ipeenowsta-tworczosc-historia-bez-ipn/

https://krzysztofmroz1.wordpress.com/2017/12/30/stanislaw-pyjas-czyli-jak-ipn-trwoni-nasze-pieniadze-wspomnienia-z-krakowskich-czasow-studenckich-historia-bez-ipn/

https://krzysztofmroz1.wordpress.com/2017/12/30/sprostowanie-do-artykulu-w-newsweeku-dot-gen-w-jaruzelskiego-17-12-2010-historia-bez-ipn/

https://krzysztofmroz1.wordpress.com/2017/12/30/ks-popieluszko-nie-jest-meczennikiem-historia-bez-ipn/

https://krzysztofmroz1.wordpress.com/2017/12/30/geopolityczne-wielkie-nic-lecha-kaczynskiego-historia-bez-ipn/

https://krzysztofmroz1.wordpress.com/2017/12/30/gen-wojciech-jaruzelski-odpowiada-rafalowi-ziemkiewiczowi-historia-bez-ipn/

https://krzysztofmroz1.wordpress.com/2017/12/30/rafal-ziemkiewicz-kontra-gen-jaruzelski-historia-bez-ipn/

https://krzysztofmroz1.wordpress.com/2017/12/30/literaturoznawcy-z-ipn-historia-bez-ipn/

https://krzysztofmroz1.wordpress.com/2017/12/30/ipn-wojuje-z-jaruzelskim-historia-bez-ipn/

https://krzysztofmroz1.wordpress.com/2017/12/30/panie-prezydencie-kaczynski-tylko-wszechstronna-wiedza-pana-wyzwoli-historia-bez-ipn/

https://krzysztofmroz1.wordpress.com/2017/12/30/beatyfikacja-piusa-xii-czyli-jak-manipuluje-sie-historia-historia-bez-ipn/

https://krzysztofmroz1.wordpress.com/2017/12/30/1612-rok-prezydenta-lecha-kaczynskiego-historia-bez-ipn/

https://krzysztofmroz1.wordpress.com/2017/12/30/nie-dla-beatyfikacji-jp-ii-historia-bez-ipn/

https://krzysztofmroz1.wordpress.com/2018/01/21/solidarnosc-upadek-mitu-historia-bez-ipn/

 

Polska Rzeczpospolita Ludowa, była w bardzo wielu przypadkach racjonalniejsza, mądrzejsza i bardziej wolnościowa niż ta III a zwłaszcza IV pisowska Polska